X

HET IS ZOVER!

De start verkoop van het project is aanstaande! Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij de start verkoop presentatie. U bent welkom op zaterdag 22 september tussen 11.00 en 13.00 uur op de Mauritskade 35 op de begane grond van het huidige kantoorpand.

Tijdens de presentatie is alle verkoopdocumentatie en de prijslijst beschikbaar en staan wij klaar om u uitgebreid te informeren over het aanbod van de in totaal 17 exclusieve stadsappartementen.

Wij kijken ernaar uit u te mogen begroeten op 22 september!

Met vriendelijke groet,
Verkoopteam The Mauritz

Privacyverklaring / Privacy statement

Privacyverklaring / Privacy statement

De Vries en Verburg Ontwikkeling BV gevestigd te Stolwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV
't Vaartland 8
2821 LH  Stolwijk
Telefoon: 0182 - 34 17 41
E-mail: hbrugman@devriesverburg.nl

De heer H. Brugman is de verantwoordelijk Functionaris Gegevensbescherming van De Vries en Verburg Ontwikkeling BV. Hij is te bereiken via hbrugman@devriesverburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Optionele vragen/keuzes m.b.t. het optimaal te kunnen verstrekken van project gerelateerde informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op hbrugman@devriesverburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om informatiepakketten en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Uitnodigen voor events

Geautomatiseerde besluitvorming
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vries en Verburg Ontwikkeling BV) tussen zit. De Vries en Verburg Ontwikkeling BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven of uitnodigingen voor events
 • Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > maximale bewaartermijn

Personalia    > 5 jaar
Adres            > 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vries en Verburg Ontwikkeling BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vries en Verburg Ontwikkeling BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hbrugman@devriesverburg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Vries en Verburg Ontwikkeling BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Vries en Verburg Ontwikkeling BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via hbrugman@devriesverburg.nl

Disclaimer

Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden

Niets van deze projectsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vries en Verburg Ontwikkeling BV.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor dit project in voorbereiding. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De Vries en Verburg Ontwikkeling BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Stolwijk, 25 mei 2018

Projectontwikkeling

Architectuur

Projectmanagement en Realisatie

Verkoop en Informatie